สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ

News Feed 0 94

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอแจ้งปิดทำการชั่วคราวในวันดังกล่าวและจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งทำการปิดให้บริการระบบเครือข่ายทั้งหมด

News Feed 0 144
แจ้งผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มศว ทุกท่านทราบ เนื่องด้วยทางสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center (เป็นการเร่งด่วน) ในวันที่ 6 ...

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data center

News Feed 0 152
แจ้งผู้ใช้งานระบบเครือข่าย มศว ทุกท่านทราบ เนื่องด้วยทางสำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center (เป็นการเร่งด่วน) ในวันที่ 6 ...

เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16

Pawarit Methanan 0 1525

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปในได้จริง และกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ สามารถสมัครเข้าอบรมผ่าน ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2558

First626364656667686971