สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ วันที่ 29 มีนาคม 2559

News Feed 0 7

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเ...

สำนักคอมพิวเตอร์ : ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

News Feed 0 7
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1. องค์...

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

News Feed 0 13
สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแ...

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเครื่องมือวิจัยสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา” สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

News Feed 0 7
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวั...
First6263646566687071