แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน I-Pass (Internet Passport) สำหรับพื้นที่ มศว องครักษ์

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 900

สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน มศว หรือ I-Pass (Internet Passport) เป็นระบบใหม่ สำหรับพื้นที่ มศว องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://ipass.swu.ac.th/ipass.pdf  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเครือข่าย โทร. 21126 หรือ งานให้คำปรึกษา Helpdesk โทร. 21125

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency)” ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2...

สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแห...

มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 627

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 "Internet Protocal Version 6" ในการจัดงาน IPv6 ประจำปี 2559 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

มศว โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้

News Feed 0 0
เนื่องจากบริษัททีโอที (TOT) ได้ทำการปรับปรุงสายสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย (Fiber Obtic) ระหว่างประสานมิตรและโพธิวิชชาลัย สระแก้ว ส่งผลให้การใช้งานระบบเค...
First6061626365676869Last