ก้าวสู่ความภูมิใจแห่งปีที่ 23 - วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

ก้าวสู่ความภูมิใจแห่งปีที่ 23 - วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 575

สำนักคอมพิวเตอร์จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี" โดยในวันดังกล่าว สำนักคอมพิวเตอร์จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระราชมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 23 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอ...

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติ ...

มศว จับมือ "AWN" พัฒนาระบบ IT ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless LAN

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 732

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)" ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสัญญาณการให้บริการ Internet ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างทั่วถึง 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)”

News Feed 0 0
ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บร...
First5960616264666768Last