ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 - 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ด...

สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

Nichakan Kanchanakul 0 180

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว ได้พูดคุยถึงบทบาท หน้าที่ และแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อพัฒนาและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โดยคณะทำงานจะนำข้อมูลจากการพูดคุยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2565 – 2580) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคม มศว ตลอดจนการนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป

เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

News Feed 0 0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์...

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล

Nichakan Kanchanakul 0 248

นายธนรรรพ อินตาสาย หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมวางพวงมาลาวันมหิดล  เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่มีต่อวงการแพทย์ไทยของสมเด็จพระราชบิดา ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ SFHEA

Pawarit Methanan 0 294

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ SFHEA

123468910Last