จัดโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Wanitchaya Thongsomnuek 0 122

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 -11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มศว คว้ารางวัล IPv6 Award 2018

Wanitchaya Thongsomnuek 0 227

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มศว ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ครบรอบ 70 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

Wanitchaya Thongsomnuek 0 110

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ครบรอบ 70 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ด้านหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

Wanitchaya Thongsomnuek 0 114

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อการอบรมเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

12345678910Last