ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 257

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการและปรับปรุงการทำงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562

สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์จะจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของการปฏิบัติ โดยสามารถสมัครเข้าอบรมผ่านระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 165

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานบริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มศว จับมือกับทรูมูฟเอช เตรียมติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan) ทั่วพื้นที่ มศว เกือบ 1,000 จุด

Wanitchaya Thongsomnuek 0 131

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร  มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562

Wanitchaya Thongsomnuek 0 112

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

12345678910Last