แจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle เกิดข้ดข้อง

Nichakan Kanchanakul 0 249

เนื่องจากระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle เกิดข้ดข้อง
สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้นำข้อมูลสำรอง (Backup) ของวันที่  31 ตุลาคม 2563 ก่อนวลา 12.00 น. มาทำการ
กู้คืนข้อมูล (Restore) เพื่อให้ระบบ SWU Moodle สามารถเปิดให้บริการได้  ส่งผลให้ข้อมูลในระบบที่เกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมของผู้เรียน รวมถึงการสอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.06 น. เกิดการสูญหาย

ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์

Nichakan Kanchanakul 0 423

สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 - 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

ขอแจ้งปิดบริการสถานที่ห้องเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย และห้องประชุม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 - 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ด...

สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

Nichakan Kanchanakul 0 140

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มศว ได้พูดคุยถึงบทบาท หน้าที่ และแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อพัฒนาและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โดยคณะทำงานจะนำข้อมูลจากการพูดคุยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2565 – 2580) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคม มศว ตลอดจนการนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป

เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

News Feed 0 0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดระบบให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่เว็บไซต์...

123468910Last