สายไฟเบอร์ออพติคระหว่างอาคารนวัตกรรมฯ และห้องคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 16 ชำรุด

News Feed 0 0

เรียนผู้ใช้บริการ เครือข่ายบัวศรี สืบเนื่องจากเหตุการณ์ Fiber Optic ระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับ อาคาร 16 (ห้องคอมพิวเตอร์กลาง) ชำรุด...

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการมีการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 90

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการมีการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมกับคณะทำงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

Wanitchaya Thongsomnuek 0 70

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ หัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ให้กับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

Wanitchaya Thongsomnuek 0 81

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

News Feed 0 0

ด้วยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทดแทนระบบสารบรรณฯ เดิม ซึ่งในระบบสารบรรณฯ ใหม่ มีระบบหนังสือเวียนครอบคลุมอยู่ด้วย และคาดว่าจะเปิด...

12345678910Last