เพิ่มความปลอดภัยให้ GAFE ด้วยระบบ Google 2-Step Verification

Pawarit Methanan 0 0

2-Factor Authentication (2FA) หรือ 2-Step Verification คือการยืนยันตน 2 ขั้นตอนก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบัญชีมากยิ่งขึ้น จากทั่วไปที่ใช้แค่ username และ password โดยจะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบหลายปัจจัย เช่น รับรหัสผ่านชั่วคราว (OTP) ทาง อีเมล หรือ SMS, ใช้โปรแกรม Google Authenticator หรือผ่านระบบ Google Prompt เป็นต้น

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 45

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศและ Data center เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 43

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 2 โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อบรม “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ”

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 55

บุคลากรฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ด้วย DotNetNuke เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บเพจของแต่ละงานที่รับผิดชอบ” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ประชุมหารือร่วมบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

wanitchayat@g.swu.ac.th 0 50

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศของส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร

12345678910Last