เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16

Pawarit Methanan 0 1155

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปในได้จริง และกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ สามารถสมัครเข้าอบรมผ่าน ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://train.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2558

First38394041424344454647