สำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom

Wanitchaya Thongsomnuek 0 63

คณะข้าราชการจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน 19 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ ตามที่สำนั...

ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Wanitchaya Thongsomnuek 0 65

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เข้าร่วมเสวนาในงาน Huawei Southeast Asia IP Club Carnival 2019

Wanitchaya Thongsomnuek 0 71

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีร่วมเสวนาในงาน Huawei Southeast Asia IP Club Carnival 2019 ในช่วง "Technical Forum" เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 103

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

12345678910Last