สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”

Wanitchaya Thongsomnuek 0 41

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ หัวข้อเรื่อง “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ให้กับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร

เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

Wanitchaya Thongsomnuek 0 44

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

News Feed 0 0

ด้วยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทดแทนระบบสารบรรณฯ เดิม ซึ่งในระบบสารบรรณฯ ใหม่ มีระบบหนังสือเวียนครอบคลุมอยู่ด้วย และคาดว่าจะเปิด...

จัดโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Wanitchaya Thongsomnuek 0 94

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการยกระดับและส่งเสริมการมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเขตพื้นที่ชายขอบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 6 -11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มศว คว้ารางวัล IPv6 Award 2018

Wanitchaya Thongsomnuek 0 147

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มศว ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

12345678910Last