มศว จับมือ "AWN" พัฒนาระบบ IT ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless LAN

Wanitchaya Thongsomnuek 0 358

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)" ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายสัญญาณการให้บริการ Internet ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอก สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างทั่วถึง 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)”

News Feed 0 0
ด้วยมหาวิทยาลัยจะจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บร...

แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน I-Pass (Internet Passport) สำหรับพื้นที่ มศว องครักษ์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 421

สำนักคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการยืนยันตัวตน มศว หรือ I-Pass (Internet Passport) เป็นระบบใหม่ สำหรับพื้นที่ มศว องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://ipass.swu.ac.th/ipass.pdf  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการเครือข่าย โทร. 21126 หรือ งานให้คำปรึกษา Helpdesk โทร. 21125

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency)” ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2...

สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

News Feed 0 0
ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแห...
First34353637383940414243Last