กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 97

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU e-MOU Portal) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

อบรมการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก

Wanitchaya Thongsomnuek 0 82

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานและทดสอบระบบบริหารจัดการหอพักออนไลน์ (Dorm App) ให้กับบุคลากรศูนย์บริหารกิจการหอพัก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”

Wanitchaya Thongsomnuek 0 81

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 และหอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะด้านประกันคุณภาพฯ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 84

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะด้านประกันคุณภาพฯ ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร และห้องประชุมทางไกล (VC2) ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ (ผ่านระบบ Video Conference)

บรรยายและฝึกปฏิบัติการกรอก มคอ. ในระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

Wanitchaya Thongsomnuek 0 73

ทีมงานฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติการกรอก มคอ. ในระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

12345678910Last