ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Wanitchaya Thongsomnuek 0 38

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เข้าร่วมเสวนาในงาน Huawei Southeast Asia IP Club Carnival 2019

Wanitchaya Thongsomnuek 0 44

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีร่วมเสวนาในงาน Huawei Southeast Asia IP Club Carnival 2019 ในช่วง "Technical Forum" เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 64

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สายไฟเบอร์ออพติคระหว่างอาคารนวัตกรรมฯ และห้องคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 16 ชำรุด

News Feed 0 0

เรียนผู้ใช้บริการ เครือข่ายบัวศรี สืบเนื่องจากเหตุการณ์ Fiber Optic ระหว่างอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี กับ อาคาร 16 (ห้องคอมพิวเตอร์กลาง) ชำรุด...

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการมีการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 56

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการมีการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ร่วมกับคณะทำงานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

12345678910Last