มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”

Wanitchaya Thongsomnuek 0 44

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้แอปพลิเคชั่น “SWU Mobile”  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 และหอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะด้านประกันคุณภาพฯ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 37

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะด้านประกันคุณภาพฯ ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร และห้องประชุมทางไกล (VC2) ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ (ผ่านระบบ Video Conference)

บรรยายและฝึกปฏิบัติการกรอก มคอ. ในระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

Wanitchaya Thongsomnuek 0 37

ทีมงานฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติการกรอก มคอ. ในระบบ SWU-TQF แก่คณาจารย์ผู้รับผิดชอบบันทึก มคอ. ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom

Wanitchaya Thongsomnuek 0 34

คณะข้าราชการจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน 19 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์

News Feed 0 0
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ ตามที่สำนั...
12345678910Last