แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019

Wanitchaya Thongsomnuek 0 279

แนะนำการใช้งานระบบ SUPREME 2019 คณาจารย์เข้าได้ทุกเมนู (ยกเว้นการบันทึก มคอ. และ Thesis ยังไม่เปิดให้บริการ กำหนดเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) นิสิตเข้าได้ทุกเมนู (ยกเว้นคำร้องออนไลน์ และ Thesis สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย ยังไม่เปิดให้บริการ กำหนดเปิดบริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) บุคลากรเฉพาะผู้รับสิทธิ์จะสามารถเข้าใช้งานได้ในระบบงานกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง,งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,งานคำร้องระดับปริญญาตรี,งานคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา,งานการเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับระบบงานอื่นๆ จะสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

แจ้งปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว

Wanitchaya Thongsomnuek 0 47

ด้วยมหาวิทยาลัยจะขอปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศ เป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 และเปิดใช้งานระบบใหม่ SUPREME 2019 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 40

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตรได้ที่ http://commencement.swu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นื่องจากได้มีการปิดระบบ SUPREME 2004 และระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 21.00 น.) ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ส่งผลทำให้การลงทะเบียนตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตบนเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตอบแบบสอบถามได้อีกครั้งในที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Wanitchaya Thongsomnuek 0 28

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน Innovation Thailand Expo 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 - 20.30 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom

Wanitchaya Thongsomnuek 0 17

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้งานห้อง Smart Classroom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปรับปรุงห้องฝึกอบรมของหน่วยงานให้ทันสมัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล (VC1) ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ และห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

12345678910Last