อบรม "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"
Wanitchaya Thongsomnuek

อบรม "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล"

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 (ICT Competency Training) ในหัวข้อการอบรม "การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล" ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4448

Previous Article อบรม "การใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง"
Next Article ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Campus License) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Print
294
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x