มศว จับมือกับ สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

มศว จับมือกับ สกอ. ร่วมพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสนับสนุนการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบาย Green University เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประชุมโดยนำกระบวนการของ Lean Management มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นโอกาสหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ต่อไปในอนาคต โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 -14.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4338

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดองค์ความรู้การกรอกข้อมูลในระบบ SWU-TQF
Print
452
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x