wanitchayat@g.swu.ac.th

บริการใหม่ ระบบป้องกันไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ สำหรับองค์กร

ในปีงบประมาณ 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti Virus) ที่มีลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการโปรแกรม McAfee VirusScan Enterprise ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสามารถป้องกันได้ทั้งไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ โดยรวมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จำเป็นไว้ในตัวเดียว รวมถึงการบริหารจัดการ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านทาง McAfee ePO Software เพื่อเพิ่มการป้องกันและช่วยลดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

หากหน่วยงานใดประสงค์จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสดังกล่าวที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เมนูบริการ > ระบบป้องกันไวรัส

Previous Article มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
Print
1142

Contact author

x