wanitchayat@g.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ DNS,Mail และ Web ซึ่งมีความเสถียรในการให้บริการต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดพิธีมอบรางวัลในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WANCA) ครั้งที่ 31" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานที่ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-2475

Previous Article ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน"
Next Article บริการใหม่ ระบบป้องกันไวรัส มัลแวร์ และโทรจันต่างๆ สำหรับองค์กร
Print
1056

Contact author

x