wanitchayat@g.swu.ac.th

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน"

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)" ในวันที่ 7 และ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยายบัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการจัดประชุมฯ โดยได้ทำกิจกรรม workshop สรุป อภิปรายทางเลือกที่ดีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคการให้บริการของฝ่ายต่างๆในสำนักคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-24

 

 

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
Next Article มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6
Print
649

Contact author

x