Nichakan Kanchanakul

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการ Zoom Video Conference สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน

สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน

โดยมีนโยบายการใช้บริการดังนี้
1. Zoom Video Conference รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้ account @g.swu.ac.th ในการจองใช้งานนะคะ) เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจอง  ใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
    ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
    ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
    ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

สามารถจองขอใช้บริการ Zoom Video Conference ได้ที่ shorturl.asia/i9h8d หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
E-mail : helpdesk@g.swu.ac.th

 

Previous Article แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายบัวศรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
Next Article ยุติการให้บริการ GAFE เเก่ศิษย์เก่า
Print
328
Nichakan Kanchanakul

Nichakan KanchanakulNichakan Kanchanakul

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Nichakan Kanchanakul
Contact author

Contact author

x