Danai Monthatipkul

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารญาณและรู้เท่าทัน ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอเชิญนิสิต คณาจารย์และบุคลากรในสังกัดส่วนงานของท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ตารางการอบรม

เดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ จำนวน
(ในห้อง)
เวลา สำหรับ
6-7 พ.ค. 64 09.00 - 16.00 น. งานสร้างภาพ
“ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการ PR”
ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
20 คน 12 ชั่วโมง
 • บุคลากร
 • นิสิต
13 พ.ค. 64 09.00 - 16.00 น. Creative typography :
สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก
ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
20 คน 6 ชั่วโมง
 • บุคลากร
 • นิสิต
14 พ.ค. 64 09.00 - 16.00 น. Visual Slide Presentation ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
20 คน 3 ชั่วโมง
 • บุคลากร
 • นิสิต
21 พ.ค. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้งานเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง บุคลากร


เดือนมิถุนายน 2564

วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ จำนวน
(ในห้อง)
เวลา สำหรับ
8 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle 1 ออนไลน์ -* 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
15 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle 2 ออนไลน์ -* 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
17 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้งาน Google Apps
สำหรับการทำงานร่วมกัน 
(GAFE-Mail, Google Calendar, Google Drive)
ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง บุคลากร
23 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ   องครักษ์ + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301
30 คน 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
23 มิ.ย. 64 13.00 - 16.00 น. การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
30 คน 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
24 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง บุคลากร
29 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม (นโยบาย/กฎหมาย/PDPA) ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
30 คน 3 ชั่วโมง บุคลากร
30 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การเลือกซื้อ ประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
30 คน 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
30 มิ.ย. 64 09.00 - 12.00 น. การเลือกซื้อ ประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ องครักษ์ + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301
30 คน 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
30 มิ.ย. 64 13.00 - 16.00 น. การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
30 คน 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต
30 มิ.ย. 64 13.00 - 16.00 น. การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ องครักษ์ + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301
30 คน 3 ชั่วโมง
 • อาจารย์
 • บุคลากร
 • นิสิต


เดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ จำนวน เวลา สำหรับ
5 ก.ค. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
(Microsoft Word)
ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง
 • บุคลากร
 • นิสิต
13 ก.ค. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง อาจารย์
15 ก.ค. 64 09.00 - 12.00 น. สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Google Sites ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง บุคลากร
20 ก.ค. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ 
(Microsoft Excel)
ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง บุคลากร
21 ก.ค. 64 13.00 - 16.00 น. การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ
(Microsoft PowerPoint)
ออนไลน์ -* 3 ชั่วโมง บุคลากร
22 ก.ค. 64 09.00 - 12.00 น. การใช้ Microsoft Teams 
เพื่อการเรียนการสอน
ประสานมิตร + ออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 
(01-34-1102)
25 คน 3 ชั่วโมง อาจารย์

หมายเหตุ * หัวข้อการอบรมทางออนไลน์ทั้งหมด ไม่มีการจำกัดจำนวนการรับสมัครผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ (http://train.swu.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายดนัย  มณฑาทิพย์กุล โทร. 15076 หรือ นางสาวจิตติมา  ช่างไม้ โทร. 15048

Previous Article รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6542 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
Next Article กิจกรรม Happy day happy time
Print
26
Danai Monthatipkul

Danai MonthatipkulDanai Monthatipkul

Educator

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Danai Monthatipkul
Contact author

Contact author

x