สิ่งแรกที่ควรทำ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของ Buasri ID ของท่าน

บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี หรือ Buasri ID เป็นบัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น SUPREME, SWU Mail, VPN และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นเพื่อป้องกันความปลอดภัย การเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดี หากนิสิตใช้รหัสผ่านปัจจุบันที่ไม่ปลอดภัย หรือคาดเดาได้ง่าย ขอให้นิสิตเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ยากแก่การคาดเดาอีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีที่ 1 เปลี่ยนด้วยตัวเองได้ที่ http://mail3.swu.ac.th/change_pwd.php
วิธีที่ 2 กรณีลืมรหัสผ่านปัจจุบัน ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงาน หรือบัตรนิสิต เพื่อมาประกอบการยืนยันตัวตน ได้ตามสถานที่ดังนี้

  • สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

  • สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

  • ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
Next Article 3 ขั้นตอน สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย "eduroam" ได้ด้วยตนเอง
Print
121
pawarit

pawaritpawarit

Computer Technical Officer, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by pawarit
Contact author

x