ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์มีความประสงค์ขอสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการและปรับปรุงการทำงานของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการจากสำนักคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562โดยสามารถร่วมประเมินความพึงพอใจดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/2iESxX หรือด้วยวิธีการสแกน QR code ดังรูปภาพข้างต้น ทั้งนี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นายดนัย มณฑาทิพย์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทร. 15076

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Next Article 11 เมษายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานสำนักคอมพิวเตอร์"
Print
221
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x