ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์

 

อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้การต้อนรับและดูแลอย่างเป็นที่ประทับใจ พร้อมนำชมสถานที่ทำงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง Smart Classroom ห้อง Active Learning และห้อง Data Center โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรที่มีสายวิชาชีพเดียวกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ที่ smiley

 

Previous Article มศว จับมือกับทรูมูฟเอช เตรียมติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan) ทั่วพื้นที่ มศว เกือบ 1,000 จุด
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
Print
165
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x