สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2562 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยท่านอธิการบดีได้อวยพร และมอบนโยบายการทำงานเพื่อพัฒนาด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งสืบต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองของอธิการบดี ชั้น 2 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ mail

Previous Article สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ UniNet เกิดความขัดข้อง
Next Article สายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ที่เชื่อมต่อระหว่าง มศว องครักษ์ กับ UniNet ใช้งานได้ตามปกติ
Print
139
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x