wanitchayat@g.swu.ac.th

สำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธนกร ขันทเขตต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก – อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรส่วนท้องถิ่น รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาทักษะทางด้านไอซีทีให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4545

Previous Article ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561”
Next Article ศึกษาดูงานการบริหารจัดการความรู้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
Print
429
wanitchayat@g.swu.ac.th

wanitchayat@g.swu.ac.thwanitchayat@g.swu.ac.th

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by wanitchayat@g.swu.ac.th
Contact author

Contact author

x