ออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี 2561

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม "ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ได้แก่ กระทงใบตอง เครื่องดื่มต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ ลานเล่นล้อ และลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4544

Previous Article เปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" งาน “SWU Open House 2018"
Next Article ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561”
Print
158
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x