web
counter
บริการวิชาการแก่ชุมชน

ติดต่อสอบถาม

ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โทร 0 2649 5000 ต่อ 15076, 15048

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านไอซีที ได้ร่วมกับคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเกี่ยวกับด้านไอซีทีเพื่อถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาไอซีทีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้นำ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถด้านไอซีที ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการต่างๆของเรา

 TitleCategory
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) ระยะที่ 22563
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (จังหวัดนครนายก - อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 32561
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 22560
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน2559
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 22558
โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 22557
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2557
โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง “ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC”2557