web
counter
แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและของสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน  อีกทั้งยังคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางของการดำเนินงานให้บรรลุผลตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์รายปี

ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
ปฏิทินการดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564
ปฏิทินการดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

 

กิจกรรม

วันที่ กิจกรรม รูปภาพ
30 กันยายน 2563 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
  กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2  
  กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3  
  กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4  

ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563
ปฏิทินการดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
ปฏิทินการดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
ปฏิทินการดำเนินงาน
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

 

ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

 

ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559   
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2

 

ประจำปีงบประมาณ 2558

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 1
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 2
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 3
รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ไตรมาส 4

 

ประจำปีงบประมาณ 2557

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557

 

ประจำปีงบประมาณ 2556

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556
ปฏิทินการดำเนินงาน
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556

 

ประจำปีงบประมาณ 2555

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

 

ประจำปีงบประมาณ 2554

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554

 

ประจำปีงบประมาณ 2549

เอกสาร ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549)