web
counter
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ เป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว (พ.ศ. 2553-2567) เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  และให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบต่อสังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบต่อสังคม และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 27 ปี" (ผลการดำเนินงาน)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีใหม่ ห่างกายแต่ใจใกล้กัน" (ผลการดำเนินงาน)

 

ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2563
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 27 ปี”   ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และร่วมบริจาคเงินทำบุญให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันมาฆบูชา กิจกรรมที่ 2 "มาฆบูชาปารมี" ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในงานมีการถวายดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัยไทยธรรมและร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม:ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 9 เมษายน 2564
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีใหม่ ห่างกายแต่ใจใกล้กัน" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ และมอบของรางวัลกิจกรรม "Chef at Home" ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 14 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

>>> ประมวลภาพ

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี" (ผลการดำเนินงาน)

 

 

 

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี" (ผลการดำเนินงาน)

 

 

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี" (ผลการดำเนินงาน)

 

ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2560
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี”  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป  

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 9 เมษายน 2561
  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “สงกรานต์วิถีไทย สานสายใยสำนักคอมพิวเตอร์” ณ ห้องโถง ชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

>>>ประมวลภาพ

 • วันที่ 27 เมษายน 2561
  งาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หน้าหอประชุมใหญ่,อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

>>>ประมวลภาพ 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ภาพกิจกรรม
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : มาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2560  

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 10 เมษายน 2560
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สงกรานต์ไอซี ทำความดีถวายพ่อ” 

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" 

>>> ประมวลภาพ

เอกสาร ดาวน์โหลด
2556  
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี" (ผลการดำเนินงาน) 
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี"
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2556"
2555  
 • โครงการจัดทำเว็บไซต์ ทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “รณรงค์แต่งกายผ้าไทย”
2554  
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" (ผลการดำเนินงาน)
2553  
 •  โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์" (ผลดำเนินงาน)
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"
2552  
 •  โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (ผลการดำเนินงาน)
2551  
 • โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (ผลการดำเนินงาน)
 • โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 • โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม และ เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 15 ปี" (ผลการดำเนินงาน)
 • โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (ผลการดำเนินงาน)
2550  
 • โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา (ผลการดำเนินงาน)