web
counter
วิจัยและนวัฒกรรม

วิจัยและนวัตกรรม

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล จึงทำให้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการวิจัย เป็น 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงสำนักคอมพิวเตอร์ยังได้กำหนดสนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานอีกด้วย

สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

โดยตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ได้กำหนดโครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำนักคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมความรู้การทำงานวิจัยให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยตามภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยจากงานประจำที่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เป้าหมาย

 1. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานวิจัย 1 กิจกรรม
 2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 2 โครงการวิจัย

การดำเนินงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 1. ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ดูประกาศ]
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการของบประมาณเงินรายได้ [ดูหลักเกณฑ์]

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการวิจัย

การดำเนินการโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีขั้นตอน ดังนี้

  

แบบฟอร์มโครงการวิจัย

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัย มีดังนี้

 • การขออนุมัติโครงการวิจัย
  - SWURI-R-04 ข้อมูลส่วนบุคคล
  - SWURI-R-05 ว1-ด 2560
  - SWURI-R-20 สัญญาทุนวิจัย
  - SWURI-R-22 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย
   
 • การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 6 เดือน
  - SWURI-R-14 แบบรายงานความก้าวหน้า (เดี่ยว)
   
 • การส่งผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
  - SWURI-R-12 แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  - SWURI-R-22 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย
   
 • การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
  - SWURI-R-12 แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  - SWURI-R-14 แบบรายงานความก้าวหน้า (เดี่ยว)
  - SWURI-R-22 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย

หมายเหตุ เอกสารการเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของส่วนงานสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มศว หรือคลิ๊กที่นี่ [แบบฟอร์ม]