web
counter
วิจัยและนวัฒกรรม

วิจัยและนวัตกรรม

จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล จึงทำให้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการวิจัย เป็น 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงสำนักคอมพิวเตอร์ยังได้กำหนดสนับสนุนงานวิจัยและงานอื่นๆ เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานอีกด้วย

สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้