web
counter
การประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและด้าน การบริหารให้กับมหาวิทยาลัย และถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้กำหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้พลังงานมีลักษณะที่ประหยัดและ ลดน้อยลง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน
 2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในทุกรูปแบบของสำนักคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในการช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 

ความเป็นมา

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมี การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศให้มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไปด้วย ประเทศต้องเพิ่มต้นทุนในการใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอย่างมาก แต่รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาก นัก โดยการให้มีการตรึงราคาน้ำมันภายในให้เป็นระยะเวลานานเท่าที่จะทำได้ แต่ก็ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ตลอดไป รัฐบาลจึงได้มีมาตรการและสร้างแรงจูงใจที่ให้ประชาคมมีการลด และประหยัดการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วม มือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องเป็นผู้นำในเรื่องนี้

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและด้าน การบริหารให้กับมหาวิทยาลัย และถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจึงได้กำหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้พลังงานมีลักษณะที่ประหยัดและ ลดน้อยลง

มาตรการ

เครื่องปรับอากาศ/พัดลมระบายอากาศ

 1. เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ในช่วงเช้า ปิดพักช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง 13.00 น. และในช่วงบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 13.00 น. – 18.45 น. และในวันเสาร์ – อาทิตย์ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.15 น.
 2. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง
 3. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกเดือน
 4. ไม่เปิดพัดลมระบายอากาศทิ้งไว้ ให้ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

ตู้เย็น

 1. ภายในตู้เย็นไม่ควรมีปริมาณอาหารที่แช่มากเกินไป และหมั่นทำความสะอาดทุกสัปดาห์
 2. ไม่ควรนำอาหารที่ร้อนจัดใส่ตู้เย็น
 3. ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น หรือเปิดตู้เย็นค้างทิ้งไว้เป็นเวลานาน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

 1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานหรือออกจากห้อง
 2. ถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตซ์ไฟทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง
 3. ถอดหรือปิดหลอดไฟฟ้าในบางจุด ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน
 4. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเข้าช่วย โดยการเปิดผ้าม่าน เพื่อลดจำนวนการเปิดไฟ

เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องย่อยกระดาษ

 1. ไม่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นาน ๆ หรือหากไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที
 3. ถอดปลั๊กและปิดสวิทซ์ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน
 4. ควรตั้งโปรแกรมการเปิด-ปิดอัตโนมัติสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

โทรทัศน์/กระติกน้ำร้อน

 1. ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เพื่อต้องการฟังแต่เสียง และควรปิดเมื่อไม่มีคนดู
 2. ไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอลโทรล ควรปิดสวิทซ์ที่ตัวเครื่องทุกครั้ง
 3. หมั่นตรวจสอบระดับปริมาณน้ำในกระติกน้ำร้อน และต้องดึงปลั๊กออกทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาของวัน

ลิฟท์โดยสาร

 1. รณรงค์ให้เดินเพื่อสุขภาพ
 2. ใช้บันไดในกรณีขึ้นลงเพียงชั้นเดียว