ประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในด้านการประสานงานการจัดทำและการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 อย่างต่อเนื่อง

ต่อมาในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในปีการศึกษา 2562 จึงได้ออกแบบระบบ AS-EdPEx (Academic Support Education Criteria for Performance Excellence) หรือเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้ส่วนงานสามารถขับเคลื่อนไปตามความพร้อมของการพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ใช้การประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) เพื่อพัฒนาส่วนงานสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา

เอกสาร ไฟล์
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563
แผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ One Page Report ประจำปีการศึกษา 2563
ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563
ผลดำเนินงานตามแผนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ One Page Report ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสาร ไฟล์
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2562
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2562
รูปกิจกรรม การศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Data Center ตามมาตรฐานสากล ISO 27001
เอกสาร ไฟล์
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2561
แผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561    
เอกสาร ไฟล์
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
เอกสาร ไฟล์
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559