web
counter
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานกลางของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในด้านการประสานงานการจัดทำและการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการประเมินตนเองที่ผ่านมาดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2556
รายงานการประเมินตนเอง 2555
รายงานการประเมินตนเอง 2554
รายงานการประเมินตนเอง 2553
รายงานการประเมินตนเอง 2552
รายงานการประเมินตนเอง 2551
รายงานการประเมินตนเอง 2550
รายงานการประเมินตนเอง 2549
รายงานการประเมินตนเอง 2548
รายงานการประเมินตนเอง 2546
รายงานการประเมินตนเอง 2545
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2554
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2553
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2552
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2551

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบ AS-EdPEx (Academic Support Education Criteria for Performance Excellence) หรือ เกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้ส่วนงานสามารถขับเคลื่อนไปตามความพร้อมของการพัฒนา โดยกำหนดหมวดที่ต้องรายงานผลการดำเนินตามเกณฑ์ ในแต่ละปีเป็นขั้นต่ำ ดังนี้

ปีการศึกษา การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AS-EdPEx ผลลัพธ์
 ปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2559
 โครงร่างองค์กร + หมวด 7 ข้อกำหนดโดยรวม + หมวด 3 + หมวด 6 เป็นอย่างน้อย  ข้อเสนอแนะ
 เพื่อการปรับปรุง
 ปีที่ 2
 ปีการศึกษา 2560
 โครงร่างองค์กร + หมวด 7 ข้อกำหนดโดยรวม + หมวด 3 + หมวด 6 + หมวด 1 และหมวด 2 เป็นอย่างน้อย  ข้อเสนอแนะ
 เพื่อการปรับปรุง
 ปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2561
 โครงร่างองค์กร + หมวด 7 ข้อกำหนดโดยรวม + หมวด 1-6  ข้อเสนอแนะ
 เพื่อการปรับปรุง
 ปีที่ 4
 ปีการศึกษา 2562
 โครงร่างองค์กร + หมวด 7 ข้อกำหนดโดยรวมและข้อกำหนดย่อย + หมวด 1-6  คะแนนผลการประเมิน
 เพื่อการพัฒนา

 

สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้เริ่มศึกษาแนวทางการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) เพื่อพัฒนาส่วนงานสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ปีการศึกษา 2561

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2560 
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม 2 : รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

สรุปกิจกรรม Workshop แต่ละหมวด เพื่อเตรียมจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง
กิจกรรม 1 : รายงานผลดำเนินการโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561
แผนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561

 

ภาพกิจกรรม
 • 6 มิถุนายน 2562
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากกรรมการด้านประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ อาจารย์
  ดร.พองาม วีรุตมเสน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นกรรมการ เพื่อให้ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx) ได้รับข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาองค์กร

>>> ประมวลภาพ

 
 • 17-18 ตุลาคม 2561
  คณะทำงานฯ จัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561ฉบับร่าง

>>> ประมวลภาพ

 • พฤศจิกายน 2561
  คณะทำงานฯ จัดกิจกรรม Workshop แต่ละหมวด เพื่อเตรียมจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง

 

 • 10 มกราคม 2562
  คณะทำงานฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศึกษาแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ปีการศึกษา 2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2 จัดโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
เอกสารประกอบการนำเสนอรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560

 

ภาพกิจกรรม
 • เดือนมกราคม - มีนาคม 2561
  ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2 จัดโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 22,26 และ 29 มีนาคม 2561
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 9 เมษายน 2561
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์
 • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
  สำนักคอมพิวเตอร์เข้ารับการตรวจประเมินรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์

>>> ประมวลภาพ

ปีการศึกษา 2559

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2559
รายงานผลดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)"  
รายงานผลดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ภาพกิจกรรม
 • วันที่13 ธันวาคม 2559
  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สำนักคอมพิวเตอร์  

>>> ประมวลภาพ

 • วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)"  ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>> ประมวลภาพ

วันที่ 12 กันยายน 2560
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักคอมพิวเตอร์
ณ สำนักคอมพิวเตอร์

>>> ประมวลภาพ