web
counter
การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์

     การพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบสมรรถนะของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์ โดยการวิเเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยนำแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือแปลงแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสำเร็จ ความล้มเหลว และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

     ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562-2565  บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
     
มุ่งพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ด้วยคุณธรรม

พันธกิจการพัฒนาบุคลากร
     1. พัฒนาบุคลากร สมรรถนะและคุณภาพการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์
     2. เสริมสร้างบุคลากรให้ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงานและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
     3. สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล