web
counter
ระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ระเบียบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ผู้มีสิทธิใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  • บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรพิเศษ และบุคลากรเกษียณอายุราชการ
  • นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ
  • บุคคลทั่วไป ได้แก่ นิสิตเก่า และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. อัตราค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  • บุคลากรมหาวิทยาลัย สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • นิสิตมหาวิทยาลัย สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้น กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น นิสิตสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยชำระค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชั่วคราว ในอัตรา 20 บาทต่อชั่วโมง หรือชำระค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสมาชิกในอัตรา 200 บาท/ภาคการศึกษา โดยไม่จำกัดชั่วโมงการใช้
  • บุคคลทั่วไป สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยชำระค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชั่วคราวในอัตรา 25 บาทต่อชั่วโมง หรือชำระค่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสมาชิกต่อภาคการศึกษา โดยไม่จำกัดชั่วโมงการใช้ ใน อัตรา 300 บาทต่อภาคการศึกษา สำหรับนิสิตเก่า และอัตรา 400 บาทต่อภาคการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก
  • การพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ ชำระค่าพิมพ์ผลที่เคาน์เตอร์ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ประสานมิตร) และเคาน์เตอร์ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม (องครักษ์)
 3. ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง กรณีต้องการใช้ต่อ ต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้ได้ต่อไป
 4. ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีสิทธิใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น