web
counter
โครงสร้างส่วนงาน

โครงสร้างส่วนงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 งานบริหารและธุรการ
 งานคลังและพัสดุ
 งานบริการการศึกษา
 งานบริหารฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 งานส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
 งานบริหารระบบเครือข่าย
 งานบริหารระบบเครือข่ายไร้สาย
 งานบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
     

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร
 งานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
 งานบริหารจัดการเว็บไซต์
 งานออกแบบกราฟฟิก
 งานบริหารและธุรการ องครักษ์
 งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร
 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

งานบริหารและธุรการ

1) งานบริหาร
2) งานสารบรรณ
3) งานธุรการ
4) งานนโยบายและแผน
5) งานบุคคลง
6) านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

งานคลังและพัสดุ

1) งานคลัง
2) งานพัสดุ

งานบริการการศึกษา

1) งานสนับสนุนการเรียนการสอน

 • ประสานงานให้บริการเพื่อการเรียนการสอน
 • ดูแลการใช้ห้องบริการการเรียนการสอน/การประชุม
 • รับผิดชอบการพิมพ์งาน และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสารและ Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

2) บริการวิชาการ

 • ดำเนินการในเรื่องการจัดอบรมโครงการบริการการวิชการ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
 • ดำเนินการในเรื่องการจัดบรรยาย สาธิตทางวิชาการ
 • ดำเนินการผลิตเอกสารวิชาการและเผยแพร่
 • รับผิดชอบการพิมพ์งาน และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสารและ Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

3) จัดหารายได้

 • จัดทำแผนการจัดหารายได้
 • ดำเนินการในเรื่องการจัดหารายได้
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการหารายได้
 • รับผิดชอบการพิมพ์งาน และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสารและ Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

4) งานวิจัยและพัฒนา

 • ประสานงานสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินงานของโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแผนงาน 
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการวิจัยและผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 • รับผิดชอบการพิมพ์งาน และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแฟ้มเอกสารและ Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

งานบริหารระบบเครือข่าย

1) งานบริการหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)

 • ให้บริการหมายเลขไอพีแอดเดรส แบบ IPv4 และ IPv6
 • กำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบคงตัวให้กับอุปกรณ์ดิจิทัล
 • เก็บรวบรวมหมายเลขไอพีแอดเดรสประจำส่วนงาน
 • บริการแจกหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) อัตโนมัติ ให้กับอุปกรณ์ดิจิทัล
 • บริหารจัดการข้อมูลของชื่อโดเมนเนม (Domain Name) และ ทำหน้าที่ในการแปลงชื่อโดเมนเนมดังกล่าวเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) เพื่อนำหมายเลขไอพีดังกล่าวไปติดต่อยัง Sever  ภายใน
 • ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบบริการ

2) งานออกแบบและการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่าย

 • ออกแบบติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายหลัก
 • ออกแบบติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายประจำส่วนงาน
 • เก็บรวบรวมค่าอุปกรณ์เครือข่าย
 • ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

3) งานห้องคอมพิวเตอร์กลางและระบบไฟฟ้าสำรอง

 • คอยตรวจสอบห้องคอมพิวเตอร์กลาง
 • คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

4) งานเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังส่วนงานโดยระบบสาย fiber optic
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังส่วนงานโดยวงจรเช่า
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังหน่วยงานภายนอก
 • ดูแลและตรวจสอบความพร้อมใช้งานการเชื่อมต่อ

งานบริหารระบบเครือข่ายไร้สาย

1) งานเครือข่ายไร้สาย ประสานมิตร องครักษ์ 

 • กำหนดค่าระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
 • กำหนดค่าระบบ Radius สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
 • กำหนดค่าให้กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
 • ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมใช้งานของระบบ
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

2) งานประสานงานเครือข่ายไร้สายของผู้ให้บริการภายนอกที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย

 • ดูแลและตรวจสอบข้อมูลความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
 • ประสานงานผู้ให้บริการภายนอก

งานบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย 
1) งานควบคุมระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

 • กำหนดค่าระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP PABX)
 • ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมใช้งานของระบบ
 • กำหนดค่าหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) อัตโนมัติ ให้กับอุปกรณ์โทรศัพท์
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

2) งานระบบเรียกเก็บค่าใช้หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก

 • ระบบใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์รายเดือน
 • ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมใช้งานของระบบ
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

1) งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน (Service Infrastructure)

 • ออกแบบติดตั้งและกำหนดค่าเบื้องต้นของระบบ
 • ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
 • รายงานสถิติการใช้งานทรัพยากร
 • จัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

2) งานระบบเครื่องเสมือน (Virtual Machine)

 • ติดตั้งและกำหนดค่าเบื้องต้นระบบเครื่องเสมือน
 • รายงานสถิติการใช้งานทรัพยากร

3) งานสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery)

 • สำรองขัอมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบการทำงานของการสำรองข้อมูล
 • ทดสอบการกู้คืนข้อมูล
 • ตรวจสอบการทำงานของการกู้คืนข้อมูล
 • รายงานสถิติการสำรองข้อมูลและทรัพยาที่ใช้งาน

งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

1) งานระบบยืนยันตัวตน (Internet Service Authentication)

 • ตรวจสอบและดูแลงานระบบ LDAP และ บัญชีผู้ใช้งาน SWU GAFE  SWU Office365 
 • ตรวจสอบและดูแลงานระบบยืนยันตัวตนอื่นๆ
 • รายงานสถิติการใช้งานระบบ

2) งานบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security)

 • ออกแบบติดตั้งและดูแลระบบ Firewall
 • ติดตั้งและดูแลระบบ SWU IPASS
 • ติดตั้งและดูแลระบบ VPN
 • ให้บริการระบบโดเมนเนมภายนอก(Domain Name System) เพื่อผู้ใช้งานจาก internet 
 • บริการและจัดการระบบ SSL ( Secure Socket Layer)    เพื่อระบบการเรียกใช้งานผ่าน https 
 • ติดตั้งและให้บริการระบบ KMS (Key Management Service) สำหรับเครื่องลูกข่าย
 • ดูแลและรายงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์

งานบริหารฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย

 • วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • ดูแลรักษาฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • สำรวจและรวบรวมข้อมูลของระบบงาน
 • วิเคราะห์และสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบงานใหม่
 • ออกแบบฐานข้อมูลและจัดทำแบบจำลองระบบ (Prototype)
 • สาธิตแบบจำลองระบบให้แก่เจ้าของระบบและผู้เกี่ยวของเพื่อยืนยันรูปแบบของระบบงาน
 • ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) และรูปแบบรายงาน
 • จัดทำแผนการพัฒนาโปรแกรมของระบบ
 • จัดทำแผนการทดสอบระบบ
 • เขียนโปรแกรมตามแผนการพัฒนาโปรแกรมของระบบ
 • เตรียมข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรม และทดสอบระบบ ตามแผนการทดสอบระบบ
 • จัดทำแผนการติดตั้งระบบ
 • ติดตั้งระบบ
 • จัดทำคู่มือการใช้งานของผู้ใช้ (User Manual)

งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

 • จัดทำแผนการตรวจสอบและดูแลการใช้งานระบบ
 • ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
 • แก้ไขโปรแกรมตามความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้ระบบ

งานส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

 • ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน
 • จัดทำแผนการอบรมและจัดอบรมผู้ใช้ของระบบ
 • ประสานงานกับส่วนงานเจ้าของระบบและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

 • คัดสรรนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
 • พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
 • พัฒนาและเผยแพร่ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS: Learning Management Systems)
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานทรัพยากร และระบบเพื่อการเรียนการสอน
 • บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับห้องเรียนอัจฉริยะ

งานบริหารจัดการเว็บไซต์

 • งานพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • งานพัฒนาและเผยแพร่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS:Content Management Systems)
 • งานสนับสนุน ให้คำปรึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงาน
 • งานให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (Web Hosting)

งานออกแบบกราฟิก

 • งานออกแบบกราฟิก 
 • งานออกแบบเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น 
 • งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อุปกรณ์โสต และซอฟต์แวร์ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ดูแล ให้คำปรึกษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ประเมิน วิเคราะห์ผลดำเนินกงาน รวมถึงการจัดทำสถิติการใช้บริการ

2) บริการซอฟต์แวร์

 • ติดตั้ง ตรวจสอบแก้ไข ปัญหา เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้แก่ส่วนงาน
 • บริการให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ทางด้านซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้งาน

 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1) งานห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม

 • ดูแลการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ นิสิตและบุคลากร
 • ดูแลการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การประชุม การฝึกอบรม
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน
 • ติดตั้งและตรวจสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้และครบถ้วน

2) งานให้คำปรึกษา

 • ให้คำแนะนำในการจองห้องใช้งาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ให้คำปรึกษาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องการเรียนการสอน

งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร

1) งานติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลและแก้ไขปัญหา

 • จัดทำแผนการติดตั้งและตรวจสอบ ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 • แก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลและแก้ไขปัญหา 

2) งานให้คำปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสานงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวการใช้งาน การดูแล และการแก้ปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาในการจัดหาระบบเครือข่ายประจำอาคารแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายในกรณีอุปกรณ์เครือข่ายเกิดความเสียหายหรือชำรุด

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

1) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อุปกรณ์โสต และซอฟต์แวร์ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ดูแล ให้คำปรึกษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ประเมิน วิเคราะห์ผลดำเนินกงาน รวมถึงการจัดทำสถิติการใช้บริการ

2) บริการซอฟต์แวร์

 • ติดตั้ง ตรวจสอบแก้ไข ปัญหา เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้แก่ส่วนงาน
 • บริการให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • บริการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ทางด้านซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้งาน

 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1) งานห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการประชุม

 • ดูแลการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ นิสิตและบุคลากร
 • ดูแลการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การประชุม การฝึกอบรม
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน
 • ติดตั้งและตรวจสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้และครบถ้วน

2) งานให้คำปรึกษา

 • ให้คำแนะนำในการจองห้องใช้งาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ให้คำปรึกษาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องการเรียนการสอน

งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร

1) งานติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลและแก้ไขปัญหา

 • จัดทำแผนการติดตั้งและตรวจสอบ ดูแลและปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายประจำอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 • แก้ไขปัญหาการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลและแก้ไขปัญหา 

2) งานให้คำปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสานงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวการใช้งาน การดูแล และการแก้ปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาในการจัดหาระบบเครือข่ายประจำอาคารแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายในกรณีอุปกรณ์เครือข่ายเกิดความเสียหายหรือชำรุด

 งานบริหารและธุรการ องครักษ์