web
counter
ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์ มศว

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม

วิสัยทัศน์

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย
 4. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร

สมรรถนะหลัก

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานหลักของมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างหลักพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ ระบบสารสนเทศที่รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร การให้บริการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ค่านิยม

We will STRIVE towards Innovations and Excellence in IT Services.

ค่านิยมของสำนักคอมพิวเตอร์ คือ STRIVE ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สร้างสรรค์งานบริการไอทีชั้นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย และสังคม

Service Mind สร้างสรรค์การบริการที่ดี
Teamwork      มุ่งการทำงานเป็นทีม
Responsibility     มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Innovation      มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
Value            มุ่งสร้างคุณค่าแก่องค์กรและสังคม
Ethics & Engagement  มุ่งสร้างจริยธรรมและรักองค์กร

ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2525 ในรูปแบบของโครงการจัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2536 วันที่ 29 ธันวาคม 2536 และให้มีสำนักงานเลขานุการในสำนักคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์นั้น มีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

ในการบริหารงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจหลัก สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่  สำนักงานผู้อำนวยการ, ฝ่ายระบบสารสนเทศ, ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยได้ดำเนินการขออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544

ต่อมาในปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เพื่อรองรับการบริหารงานภายใต้การเป็นมหาวิยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ฝ่ายระบบสารสนเทศ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
 • ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

สำนักคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักในด้านการประสานงาน การจัดทำ และการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนด้านการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ทำเนียบผู้อำนวยการ

โครงสร้างส่วนงาน

สำนักงานผู้อำนวยการ

 • งานบริหารและธุรการ
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานบริการการศึกษา
 • งานนโยบายและแผน
 • งานบุคคล
 • งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

 • งานบริหารฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • งานดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 • งานส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 • งานบริหารระบบเครือข่าย
 • งานบริหารระบบเครือข่ายไร้สาย
 • งานบริหารระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
 • งานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • งานดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

 • งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 • งานพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
 • งานบริหารจัดการเว็บไซต์
 • งานออกแบบกราฟิกส์

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

 • งานบริหารและธุรการ องครักษ์
 • งานบริหารระบบเครือข่ายประจำอาคาร
 • งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
 • งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์