web
counter
การบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมีคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

  1. วางนโยบายและแผนงานของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  2. จัดระบบการบริหารงานภายในสำนัก โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  3. วางระเบียบและออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อสนองต่อสภามหาวิทยาลัย
  4. ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจหลักของสำนัก เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยและการให้บริการทางสายปฏิบัติงานแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. แสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  6. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของส่วนงานเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  7. พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งสายปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานประจำส่วนงานต่อมหาวิทยาลัย
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของส่วนงานและตามที่ผู้อำนวยการ อธิการบดี สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

(จาก พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559)

       
ผู้อำนวยการ (Director)
       

 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

 ดำรงตำแหน่ง 10 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

 โทร 0 2649 5192, 0 2649 5000 ต่อ 15070
 

 

Associate Professor Dr. Vuttipon Tarateeraseth 
Acting Director of Computer Center

 April 10, 2019 - present

 Tel. +662 649 5192

 
       
รักษาการแทนผู้อำนวยการ (Acting Director)
       

 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
 Associate Professor Dr. Vuttipon Tarateeraseth 

 โทร 0 2649 5192, 0 2649 5000 ต่อ 15070
 

   
       
       
       
ผู้อำนวยการสำนักงาน (Office's Director)
       

 นางพัชรินทร์ สนธิวนิช
 Mrs.Patcharin Sontiwanit

 โทร 0 2649 5189 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15071
 

 

 

       
       
       
หัวหน้าฝ่าย (Head of Department)
       

 นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
 Mrs.Phorntip Pongsawat

 หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ

 โทร 0 2 649 5000 ต่อ 17976
 

 นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
 
Miss Suwimon Kongsaktrakul

 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 โทร 0 2649 5000 ต่อ 17977
 

       

 นายสันติ สุขยานันท์
 
Mr.Santi Sukyanan

 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ

 โทร 0 2649 5705 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15053
 

นายธนรรณพ อินตาสาย
Mr. Thanannop Intasai

หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์

ติดต่อ 0 2649 5000 ต่อ 27420

       

 นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
 Mr.Prakit Leelachiewchankul

 หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพวเตอร์และเครือข่าย

 ติดต่อ 0 2649 5000 ต่อ 17994
 

 

 

     
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์  
     
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ
2.  อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ กรรมการ
3.  อาจารย์ นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์ กรรมการ
4.  นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ
5.  นายสันติ สุขยานันท์ กรรมการ
6.  นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล กรรมการ
7.  นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ
8.  นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ
9.  นางพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ