บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีทีให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

เครือข่ายบัวศรี

การติดต่อสื่อสาร

ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำปรึกษา

พัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์

ห้องเรียน ฝึกอบรม และบริการ

ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

สารสนเทศทั่วไป