web
counter
เว็บรายวิชา (Atutor)

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

เว็บรายวิชา (Atutor)

บริการเว็บรายวิชาบนระบบ ATutor เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน ซึ่งช่วยให้การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนสามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในรูปแบบเว็บ เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียนโดยสะดวก และสามารถใช้เครื่องมือในระบบ เพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆ สำหรับให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม เช่น การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหาการเรียนผ่านบล็อก/ฟอรั่ม การส่งงาน/การบ้าน การทำแบบทดสอบออนไลน์  และการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนในการเข้าเนื้อหาหรือการทำกิจกรรมภายในเว็บรายวิชาได้

กลุ่มผู้ใช้

อาจารย์/บุคลากร นิสิต

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2546