web
counter
ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ มศว

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 12-13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ มศว

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการ “ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา” (ระบบคิดดีที่ มศว) ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเอไอที และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ มศว มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและการค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดเก็บอยู่ในระบบคิดดีที่ มศว โดยผู้ดูแลนำสื่อดิจิทัลเข้าทางระบบคิดดีเพียงที่เดียวเท่านั้น ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ มศว จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบคิดดี มานำเสนอในรูปแบบเว็บ Portal ของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น

กลุ่มผู้ใช้

ผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2553