web
counter
ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 12-13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement)

เป็นระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

กลุ่มผู้ใช้งาน

บริษัทและผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2556