web
counter
News Clips Online

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

News Clips Online

เป็นระบบจัดเก็บข่าวจากหนังสือพิมพ์ ที่ตัดเก็บเข้าแฟ้ม มศว ในข่าว รวมทั้ง ข่าวรอบ มศว ซึ่งเป็นข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงการศึกษา และเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ

กลุ่มผู้ใช้งาน

นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2548