web
counter
ระบบข่าวและกิจกรรม

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ระบบข่าวและกิจกรรม

เป็นระบบเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมผ่านเว็บ เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน คณาจารย์ นิสิต บุคลากร รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย

กลุ่มผู้ใช้งาน

นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2548