web
counter
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ระบบสารสนเทศ

  • ชั้น 12-13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารมาอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม ระเบียบวาระการประชุม การนําเรื่องที่เสนอ เข้าสู่วาระต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติของ หน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง และการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูวาระการ ประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และในระหว่างดําเนินการประชุมผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตนเองได้

กลุ่มผู้ใช้

คณาจารย์ บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2548

ขั้นตอนขอรับบริการ

  1. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการ คลิกที่นี่
  2. ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้า แบบฟอร์ม พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการมาที่สำนักคอมพิวเตอร์