web
counter
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทรภายใน 15044

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

  • โทร 0 2649 5000
  • prswunews@gmail.com

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สำหรับการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่ทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดเมนูข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมาย (Information for) จัดกลุ่มข้อมูลการนำเสนอตามกลุ่มบุคคล ได้แก่

  • นิสิตปัจจุบัน
  • คณาจารย์และบุคลากร
  • ศิษย์เก่า
  • ผู้เยี่ยมชม

กลุ่มผู้ใช้

นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา ผู้สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สำนักคอมพิวเตอร์

หน่วยงานเจ้าของระบบ

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน

ติดตั้งใช้งานเมื่อปี 2539