web
counter
KM

การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม ประมวลภาพ เอกสาร
กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไอซีทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี    
   - โครงการ  
   - รายงานผลการดำเนินงาน  

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม ประมวลภาพ เอกสาร
กิจกรรม  การจัดการข้อมูลและสำรองข้อมูลดิจิตอลระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุดกลาง    
   - โครงการ  
   - รายงานผลการดำเนินงาน  

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรม ประมวลภาพ เอกสาร
กิจกรรม  โครงการจัดการความรู้ (KM)     
   - การเข้าถึงสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE)  
   - การบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) มศว องครักษ์  
   - การบริหารงานภายในสำนักคอมพิวเตอร์กับผู้บริหารระดับต้น  
   - สำนักคอมพิวเตอร์สัญจร มศว องครักษ์    
กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา   
  - หัวข้อบรรยาย Activate Windows 8 by Script with Hidden Multiple Activation Key    
กิจกรรม มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ประสานมิตรและองครักษ์    
กิจกรรม  โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที    
   - ครั้งที่ 13    
   - ครั้งที่ 14    
   - ครั้งที่ 15    
กิจกรรม  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 3 รายการ    
   - โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีที  
     สู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน    
   - โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน   
     เรื่อง "ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชน AEC"    
   - โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชุน   
     จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2    
       

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567 ) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และ สาขาวิชาให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์ 1.4 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ คือ SAP9 : โครงการการสร้างและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ และ RAP17 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการ เรียนการสอน ด้านบริการวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแผนการจัดการความรู้ระยะยาวนั้น กำหนดให้ปีงบประมาณ 2556 เน้นกิจกรรมด้าน "เพิ่ม บทความ (ความรู้) ให้ครบทุกหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่จัดตั้งขึ้น" และเกิดองค์ความรู้ที่ผ่านการขัดเกลาจนตกผลึกกลายเป็น "แนวปฏิบัติที่ดี" ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์มีประสิทธิภาพและพัฒนาการทำงานอย่างต่อ เนื่อง ในขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดการความรู้ก็ยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนการ จัดการความรู้ในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำนักคอมพิวเตอร์มีการสร้าง และการพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สำนักคอมพิวเตอร์มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม ประมวลภาพ เอกสาร
กิจกรรม 1 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที    
   - ครั้งที่ 10  
   - ครั้งที่ 11  
   - ครั้งที่ 12  
กิจกรรม 2 โครงการตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก    
กิจกรรม 3 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน "เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว"    
กิจกรรม 4 โครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555  
กิจกรรม 5 มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ประสานมิตรและองครักษ์    
กิจกรรม 6 โครงการไอซีทีเพื่อชุมชน : กิจกรรมนิทรรศการไอซีทีเพื่อชุมชน ในงาน มศว ไอที วิชาการ ครั้งที่ 4    
กิจกรรม 7 การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา    
  ครั้งที่ 26 (WUNCA 26) วิทยากรบรรยาย  
  ครั้งที่ 27 (WUNCA 27) วิทยากรบรรยาย    
กิจกรรม 8 บรรยายการจัดการความรู้ เรื่อง "ก้าวออกจากทฤษฎี สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน" คณะทันตแพทยศาสตร์    
กิจกรรม 9 บรรยายการจัดการความรู้ KM คณะวิศวกรรมศาสตร์    
กิจกรรม 10 โครงการ IT Talk : กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)  
  - รอบรู้นโยบายความั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว    
  - เจาะประเต็นใกล้ตัวเรื่อง "แนวปฏิบัติการรักษาความั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน"    
  - การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายระดับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ    
  - การใช้ประโยชน์จากระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP)    
  - การจัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine) ของหน่วยงาน    
  - การเริ่มต้นเพื่อจบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน    
  - การจัดการตู้แร็คเพื่อการใช้งานเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ    
  - ประเด็นสำคัญในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ มศว    
  - การจัดการบัญชีผู้ใช้ระบบสารสนเทศ    

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567 ) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์ 1.4 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการะบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์ คือ SAP9 : โครงการการสร้างและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ และ RAP17 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแผนการจัดการความรู้ระยะยาวนั้น กำหนดให้ปีงบประมาณ 2555 เน้นกิจกรรมด้าน "เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองคร์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้สนใจการจัดการความรู้ (COP) ในเรื่องเดียวกัน" เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ผ่านการขัดเกลาจนตกผลึกกลายเป็น "แนวปฏิบัติที่ดี" ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์มีประสิทธิภาพและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันคณะกรรมการจัดการความรู้ก็ยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดการความรู้ในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำนักคอมพิวเตอร์มีการสร้าง และการพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สำนักคอมพิวเตอร์มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

กิจกรรม : โครงการการพัฒนาการรู้สารสนเทศหรือ IT Talk 2555
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 89 และ 10
กิจกรรม : การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก
กิจกรรม : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์
กิจกรรม : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเครือข่ายองครักษ์และหอพักนิสิต"
กิจกรรม : มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ประสานมิตรและองครักษ์
กิจกรรม : รายงานโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา กิจกรรมที่ 2
    การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน
กิจกรรม : รายงานโครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา
    กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กิจกรรม : โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม : โครงการจัดการความรู้ ด้านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง
    (Tacit knowledge)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ในปีงบประมาณ 2554 สำนักคอมพิวเตอร์จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นประจำ โดยจัดเป็นวาระ "การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน" ในการประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ครั้งที่ 1 : การใช้งาน SWU MAIL ผ่าน application บนระบบโทรศัพท์ SMART PHONE เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ครั้งที่ 2 : การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ (leadership - Self Development Program)  และขั้นตอนระบบงานโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2554 ครั้งที่ 3 : รายงานสัมมนา WUNCA 24 | Case Study การใช้งานเว็บศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนและTrendในอนาคต | แนวปฏิบัติที่ดีการจัดงานประชุม