web
counter
ห้องบรรยายบัวศรี (Buasri Lecture Theatre)

ติดต่อสอบถาม

ปฎิบัติการและบริการ

  • ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045
  • ทางอีเมล helpdesk@swu.ac.th

  

ห้องบรรยายบัวศรี (Buasri Lecture Theatre)

  บริการห้องบรรยายบัวศรี 66 ที่นั่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์นำเสนอภาพ และเสียงที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการจัดประชุม อบรม การเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ บุคลากร อาจารย์ นิสิตนักศึกษา

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  • จองออนไลน์ผ่านระบบจองห้องออนไลน์ (Room Reservation System) ได้ที่ http://roombook.swu.ac.th
  • สามารถใช้บริการได้ที่ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี