สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 74

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง : การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สำนักคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดศาสตร์ในวิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี

Wanitchaya Thongsomnuek 0 81

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญจากส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์ในวิชาการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

Wanitchaya Thongsomnuek 0 93

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3 ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง : การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว

News Feed 0 0

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำน...

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

Wanitchaya Thongsomnuek 0 120

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรม : วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

First45678910111213Last