web
counter
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Computer Center, Srinakharinwirot University - Wanitchaya Thongsomnuek

พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 143

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยจัดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 273

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสอนรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จำนวน 50 คน เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน) ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 319

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และวัดรอดประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน

Wanitchaya Thongsomnuek 0 1224

ขณะนี้ WiSE@AIS พร้อมให้ประชาคมชาว มศว ได้ใช้งานแล้ว ณ พื้นที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ ส่วนพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ทั้งจังหวัดตากและสระแก้ว อยู่ระหว่างการประสานงานดูแลความเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถใช้งานได้เร็วๆ นี้ ผู้ใช้งานสามารถ login ด้วย Buasri ID เข้าใช้งานผ่าน WiSE@AIS สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th/

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 197

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ระบบบริหารโครงการ (e-Project)" เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

First45678910111213Last