สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Wanitchaya Thongsomnuek 0 267

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา ได้นำเสนอการใช้งานระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 147

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามหม่อมหลวงจุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์

Wanitchaya Thongsomnuek 0 201

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 16 ท่าน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ไปสู่การปฏิบัติ

Wanitchaya Thongsomnuek 0 215

คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ได้จัดกิจกรรมที่ 4 : การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563 ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เปิดบ้าน "สำนักคอมฯ" แหล่งรวบรวมบริการไอทีของมหาวิทยาลัย ว่าที่นิสิต มศว ไม่ควรจะพลาด!!!

Wanitchaya Thongsomnuek 0 197

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2017 กับทางมหาวิทยาลัย ภายใต้กิจกรรม “ออกบูธประชาสัมพันธ์งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ บูธกิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์ บริเวณหน้าอาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

First45678910111213Last