Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ข่าวสารหน่วยงาน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting

News Feed 0 0
เนื่องจากระบบ server ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย SWU e-Meeting จึ...

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

News Feed 0 0
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ สำเร...

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี"

Wanitchaya Thongsomnuek 0 215

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรสอนรายวิชา "การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง จำนวน 50 คน เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวลิงใน) ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2560

Wanitchaya Thongsomnuek 0 256

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร และวัดรอดประดิษฐ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ

News Feed 0 0
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มีกำหนดโครงการสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร และสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครัก...
First45678910111213Last